Visit our Christmas Gift Finder
Click & Collect from 2 Hours*
Last Christmas delivery dates
Free UK Standard Delivery On all orders £20 and over Order in time for Christmas 19th December 2nd Class | 20th December 1st Class Free Click & Collect to UK shops From 2 hours of your order*
Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yemfundzi - CAPS Siswati (Paperback)
  • Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yemfundzi - CAPS Siswati (Paperback)
zoom

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yemfundzi - CAPS Siswati (Paperback)

(author), (author)
£11.00
Paperback 256 Pages / Published: 28/11/2013
  • We can order this

Usually dispatched within 3 weeks

  • This item has been added to your basket
U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana

Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 9781107614543
Number of pages: 256
Dimensions: 297 x 210 mm

You may also be interested in...

The Snow Queen
Added to basket
£5.99
Hardback
Write Your Own Adventure Stories
Added to basket
First 100 Words
Added to basket
£6.99
Board book
Fairy Unicorns 1 - The Magic Forest
Added to basket
My First Story Writing Book
Added to basket
Write Your Own Story Book
Added to basket
£8.99   £7.99
Hardback
Treasure Island
Added to basket
£5.99
Hardback
The Incredible Journey
Added to basket
Creative Writing Book
Added to basket
£9.99
Spiral bound
Aesops Fables
Added to basket
£6.99
CD-Audio

Please sign in to write a review

Your review has been submitted successfully.